خدمات آبکاری

ارائه کلیه خدمات آبکاری

نیکل الکترولس – پوشش طلا – گالوانیزه سیانوری – گالوانیزه اسیدی – گالوانیزه قلیایی – گالوانیزه آلیاژی روی ، کبالت – گالوانیزه آلیاژی روی ، نیکل – گالوانیزه آلیاژی روی ـ آهن – کروماته – لاک .